Om om om O? bh?r bhuva? sva? tat savitur vare?ya? bhargo devasya dh?mahi dhiyo yo na? pracoday?t O? n?r?ya?a eveda? sarva? yad bh?ta? yac ca bhavyam ni?kala?ko nirañjano nirvikalpo nir?khy?ta? ?uddho  devo eko n?r?ya?a?  na dvit?yo ‘sti ka?cit O? tva? ?iva? tva? mah?deva? ??vara? parame?vara? brahm? vi??u?ca rudra?ca puru?a? parik?rtit?? O? p?po ‘ha? p?pakarm?ha? p?p?tm? p?pasa?bhava? tr?hi m?? pu??ar?k?k?a? sab?hy? bhyantara? ‘?uci? O? k?amasva ma? mah?deva? sarva pr??i hita?kara? ma? moca sarva p?pebhya? P?layasva sad??iva O? k?antavya? k?yiko do?a? k?antavyo v?ciko mama k?antavyo m?naso do?a? tat pram?d?t k?amasva m?m Fotodue; @sucipta.a Sumber;kutipan Mantram Puja Tri Sandya #infobudayabali #BaliyangBali #Sastra