Om Swastiastu Semeton #InfoBudayaBali tur Rahajeng Semeng ngiring Muspa "Tri Sandya"Dumun mangde setate ngemangihin Rahayu . Bait I: Om bhùr bhuvah svah tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah pracodayàt Bait II: Om Nàràyana evedam sarvam yad bhùtam yac ca bhavyam niskalanko nirañjano nirvikalpo niràkhyàtah suddo deva eko Nàràyano na dvitìyo'sti kascit Bait III: Om tvam sivah tvam mahàdevah ìsvarah paramesvarah brahmà visnusca rudrasca purusah parikìrtitah Bait IV: Om pàpo’ham pàpakarmàham pàpàtmà pàpasambhavah tràhi màm pundarikàksa sabàhyàbhyàntarah sucih Bait V: Om ksamasva màm mahàdeva sarvapràni hitankara màm moca sarva pàpebyah pàlayasva sadà siva Bait VI: Om ksàntavyah kàyiko dosah ksàntavyo vàciko mama ksàntavyo mànaso dosah tat pramàdàt ksamasva màm . Foto due: @luh_wi_geg #infobudayabali #baliyangbali #trisandya